031-42633320

برخی از پروژه ها

طراحی سازه طراحی دکوراسیون شرکت نمابنای زاینده رود نظارت و اجرا طراحی و معماری

ساختمان اتاق بازرگانی استان ایلام

درصد پیشرفت 100%
طراحی و نظارت ساختمانی نمابنای زاینده نظارت و اجرا طراحی و معماری رود

مجتمع فرهنگی تفریحی باغ طاها کرج

درصد پیشرفت 100%
نما بنای زاینده رود طراحی و معماری کارهای ساختمانی تیم ساختمانی

بیمارستان ایران ایرانشهر

درصد پیشرفت 100%
نما بنای زاینده رود طراحی و معماری کارهای ساختمانی تیم ساختمانی

ساختمان پزشکی قانونی بندر عباس

درصد پیشرفت 100%

کلینیک نبی اکرم

درصد پیشرفت 100%
نما بنای زاینده رود طراحی و معماری کارهای ساختمانی تیم ساختمانی

پروژه 552 واحدی شهررضا

درصد پیشرفت 100%
صنایع رنگ اپامه تولیدی رنگ شرکت نما بنای زاینده رود رنگ اپامه

رنگ امیزی جداول شهرستان نجف اباد

درصد پیشرفت 100%

رنگ امیزی جداول شهرستان دلیجان

درصد پیشرفت 100%

رنگ امیزی جداول شهرستان تیران وکرون

درصد پیشرفت 100%

برخی از پروژه ها

طراحی سازه طراحی دکوراسیون شرکت نمابنای زاینده رود نظارت و اجرا طراحی و معماری

اتاق بازرگانی ایلام

طراحی و نظارت توسط شرکت نما بنای زاینده رود

نما بنای زاینده رود طراحی و معماری کارهای ساختمانی تیم ساختمانی

پرشکی قانونی بندرعباس

طراحی و نظارت توسط شرکت نما بنای زاینده رود

طراحی و نظارت ساختمانی نمابنای زاینده نظارت و اجرا طراحی و معماری رود

باغ طاها کرج مجتمع

طراحی و نظارت توسط شرکت نما بنای زاینده رود

کلینیک نبی اکرم طراحی و نظارت ساختمانی

کلینیک نبی اکرم

طراحی و نظارت توسط شرکت نما بنای زاینده رود

نما بنای زاینده رود طراحی و معماری کارهای ساختمانی تیم ساختمانی

بیمارستان ایرانشهر

طراحی و نظارت توسط شرکت نما بنای زاینده رود

نما بنای زاینده رود طراحی و معماری کارهای ساختمانی تیم ساختمانی

پروژه 552 واحدی شهرضا

طراحی و نظارت توسط شرکت نما بنای زاینده رود

طراحی سازه طراحی دکوراسیون شرکت نمابنای زاینده رود نظارت و اجرا طراحی و معماری

ساختمان اتاق بازرگانی استان ایلام

طراحی و نظارت توسط شرکت نما بنای زاینده رود

نما بنای زاینده رود طراحی و معماری کارهای ساختمانی تیم ساختمانی

ساختمان پزشکی قانونی بندر عباس

طراحی و نظارت توسط شرکت نما بنای زاینده رود

کلینیک نبی اکرم طراحی و نظارت ساختمانی

کلینیک نبی اکرم

طراحی و نظارت توسط شرکت نما بنای زاینده رود

طراحی و نظارت ساختمانی نمابنای زاینده نظارت و اجرا طراحی و معماری رود

باغ طاها کرج مجتمع

طراحی و نظارت توسط شرکت نما بنای زاینده رود

نما بنای زاینده رود طراحی و معماری کارهای ساختمانی تیم ساختمانی

بیمارستان ایران ایرانشهر

طراحی و نظارت توسط شرکت نما بنای زاینده رود

نما بنای زاینده رود طراحی و معماری کارهای ساختمانی تیم ساختمانی

پروژه 552 واحدی شهرضا

طراحی و نظارت توسط شرکت نما بنای زاینده رود

صنایع رنگ اپامه تولیدی رنگ شرکت نما بنای زاینده رود رنگ اپامه

رنگ امیزی جداول شهرستان نجف اباد

طراحی و نظارت توسط شرکت نما بنای زاینده رود

رنگ امیزی جدول نجف اباد

رنگ امیزی جداول شهرستان تیران وکرون

طراحی و نظارت توسط شرکت نما بنای زاینده رود

رنگ امیزی جداول شهرستان تیران وکرون

رنگ امیزی جداول شهرستان دلیجان

طراحی و نظارت توسط شرکت نما بنای زاینده رود

طراحی سازه طراحی دکوراسیون شرکت نمابنای زاینده رود نظارت و اجرا طراحی و معماری

ساختمان اتاق بازرگانی استان ایلام

طراحی و نظارت توسط شرکت نما بنای زاینده رود

نما بنای زاینده رود طراحی و معماری کارهای ساختمانی تیم ساختمانی

بیمارستان ایران ایرانشهر

طراحی و نظارت توسط شرکت نما بنای زاینده رود

نما بنای زاینده رود طراحی و معماری کارهای ساختمانی تیم ساختمانی

ساختمان پزشکی قانونی بندر عباس

طراحی و نظارت توسط شرکت نما بنای زاینده رود

صنایع رنگ اپامه تولیدی رنگ شرکت نما بنای زاینده رود رنگ اپامه

رنگ امیزی جداول شهرستان نجف اباد

طراحی و نظارت توسط شرکت نما بنای زاینده رود

رنگ امیزی جداول شهرستان تیران وکرون

رنگ امیزی جداول شهرستان دلیجان

طراحی و نظارت توسط شرکت نما بنای زاینده رود

طراحی و نظارت ساختمانی نمابنای زاینده نظارت و اجرا طراحی و معماری رود

باغ طاها کرج مجتمع

طراحی و نظارت توسط شرکت نما بنای زاینده رود

نما بنای زاینده رود طراحی و معماری کارهای ساختمانی تیم ساختمانی

پروژه 552 واحدی شهرضا

طراحی و نظارت توسط شرکت نما بنای زاینده رود

کلینیک نبی اکرم طراحی و نظارت ساختمانی

کلینیک نبی اکرم

طراحی و نظارت توسط شرکت نما بنای زاینده رود

رنگ امیزی جدول نجف اباد

رنگ امیزی جداول شهرستان تیران وکرون

طراحی و نظارت توسط شرکت نما بنای زاینده رود

برند هایی که به ما اعتماد کردند