تیم شرکت نما بنای زاینده رود

تیمی تشکیل شده از متخصص حوزه خود تا بتوانیم بهترین بهره را برای شما داشته باشیم 

شرکت نمابنای زاینده رود طراحی و نظارت ساختمانی تولید رنگ

روح الله کیماسی

مدیر عامل ، دارای مدرک مهندسی عمران و پایه2 نظارت

یعقوب اصلانی ​

رئیس هیئت مدیره ، دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت صنعتی

سایت نمابنای زاینده رود طراحی و معماری در اصفهان نظارت و اجرا در اصفهان نما بنا

حامد کیماسی

عضو هیئت مدیره ، دارای مدرک فوق لیسانس سازه و پایه 2 نظارت

سایت نمابنای زاینده رود طراحی و معماری در اصفهان نظارت و اجرا در اصفهان نما بنا

احمد حمزه ای

عضو هئیت مدیره ، دارای مدرک لیسانس معماری و پایه 3 نظارت

شرکت نمابنای زاینده رود طراحی و نظارت ساختمانی تولید رنگ

روح الله کیماسی

مدیر عامل ، دارای مدرک مهندسی عمران و پایه2 نظارت

یعقوب اصلانی ​

رئیس هیئت مدیره ، دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت صنعتی

سایت نمابنای زاینده رود طراحی و معماری در اصفهان نظارت و اجرا در اصفهان نما بنا

حامد کیماسی

عضو هیئت مدیره ، دارای مدرک فوق لیسانس سازه و پایه 2 نظارت

سایت نمابنای زاینده رود طراحی و معماری در اصفهان نظارت و اجرا در اصفهان نما بنا

احمد حمزه ای

عضو هئیت مدیره ، دارای مدرک لیسانس معماری و پایه 3 نظارت

شرکت نمابنای زاینده رود تشکیل شده است از 20 نفر که در بخش های مختلفی تحت نظارت دقیق به فعالیت مشغول هستند . تمامی هدف شرکت ما انجام کاری اصولی برای شما می باشد تا بتوانید با خیال راحت کار خود را به ما بسپارید